Boligmarkedsrapport 4. kvartal 2016

«På nachspiel med Norges Bank»

Nachspiel med Norges Bank kan gi 5 prosent boligprisvekst i 2017

Ved inngangen til 2017 går boligmarked på høygir, dog med svakere utvikling i de regionene hvor oljenæringen står sterkt. Per 30. november var 12-månedersveksten 12 prosent på landsbasis, og hele 22 prosent i Oslo. Det betyr at gjennomsnittsboligen i Oslo hadde en prisvekst på 2.400 kroner dagen, hver eneste dag i 2016**. Prisveksten har vært så høy at Boliglånsforskriften ble strammet inn med virkning fra 1. januar. NBBL mener imidlertid at innstrammingen er såpass beskjeden at den kun vil legge en liten demper på prisveksten..

 

Historien viser at boligprisene sjelden «flater ut», men at selvforsterkende krefter gjerne fører til enten fallende priser eller sterk prisoppgang.

Siden 1960 har realprisveksten** faktisk vært over fem prosent i omtrent halvparten av perioden. Det er kraftig prisvekst.

 

I det lange løp er det flere faktorer som driver boligprisene, men de to viktigste driverne bak den sterke boligprisveksten siden tidlig på 90-tallet er:

 

1. Lavere renter
   (drevet av internasjonale forhold).

2. Særnorsk høy vekst
   (i stor grad drevet av oljenæringen)

 

Norsk økonomi har fått stadig lavere rente til tross for at økonomien har vært sterk. Altså både i pose og sekk.

NBBLs prisstatistikk

NBBL presenterte ny prisstatistikk fra 4. kvartal 2010. Statistikken viser tall beregnet etter ny modell fra 1. kvartal 2009 og framover. Det er endringer i utvalget for statistikken, endringer i beregningsmodellen og helt ny teknisk løsning. Utvalget av omsatte boliger i statistikken omfatter bare boligbyggelag som registrerer sine data i BBL DK og omfatter derfor bl.a. ikke OBOS-priser.

 

Boligprisene økte med 1,0 prosent i
4. kvartal 2016

Boligprisene

Boligprisene er høye - historisk sett

Gjennomsnitt- og kvm. pris i regionene

Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet»

Figuren viser utviklingen i NBBL sin prisstatistikk, som består av borettslagsleiligheter, sammenlignet med Eiendom Norge sin prisstatistikk. Eiendom Norge sin statistikk baserer seg på salg formidlet av meglere og annonsert gjennom Finn.no. Tidsseriene er kvartalsvise og ikke sesongjusterte.

 

Tabellene viser regionale priser som en snittpris for alle omsatte boliger i utvalget presentert etter region for henholdsvis blokk og småhus. I tillegg til gjennomsnittsprisen velger vi å presentere prisen for 3-roms blokk og 4-roms småhus som er de mest vanlige boligstørrelsene i vårt utvalg.

 

Boligprisene II

Historien om differensierte markeder med indrefilet og stagnasjon utenfor pressområder er en sannhet med modifikasjoner

 

Bokostnader

Byggeaktiviteten II

Norsk økonomi

Ingen grunn til å miste nattesøvnen - liten fare for tilbakeslag, ifølge Norges Bank

Temperaturen i markedet I

Arbeidsmarkedet

Privat konsum

Pengepolitikk

Avslutningsvis…

Uttalelsene i denne rapporten reflekterer NBBLs oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet og oppdateres kvartalsvis. NBBL etterstreber at kildene vi baserer oss på, vurderes som pålitelige.

 

Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av eiendom eller finansielle instrumenter. NBBL påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av rapporten.

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.2015 var 42 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse har om lag 955.000 medlemmer og forvalter over 465.000 boliger i nesten 11.000 boligselskap over hele landet.

 

For nærmere informasjon om rapporten, kontakt Christian Frengstad Bjerknes, cb@nbbl.no eller Bente Johansen, bj@nbbl.no

3-roms blokk og 4-roms småhus 4. kvartal 2016

Høy gjeldsvekst gjør husholdningene sårbare for
økt rente

Høy igangsetting, men bygges det nok i Oslo?

Hett marked på Østlandet (og Trondheim)…

Ledigheten stabiliseres i «olje-fylkene» – begrensede ringvirkninger og fallende ledighet i resten av landet

Nordmenn ser nå på oljekrisen som et tilbakelagt kapittel og tror på lysere utsikter

Det ventes at styringsrenten forblir uendret på 0,5 prosent til 2019. Men stigende renter i USA øker risikoen for raskere renteoppgang

4. kvartal er historisk sett et svakt kvartal i boligmarkedet. Siden år 2000 har prisutviklingen i gjennomsnitt vært flat i årets siste kvartal, og dette er i en periode hvor den årlige boligprisveksten i snitt har vært 7,0 prosent. En prisvekst på 1,0 prosent nominelt vitner dermed om et sterkt marked. Og vi må tilbake til 2006 sist prisveksten var høyere i 4. kvartal.

 

NBBL mener at de viktigste driverne for den høye boligprisveksten er lav rente, bedring i norsk økonomi, samt ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i Oslo-regionen.

Befolkningsvekst

Lavere befolkningsvekst (og økt boligbygging) korrigerer nå etterslepet mellom tilbud/etterspørsel i boligmarkedet

Temperaturen i markedet II

...mer moderat i resten av landet. Markant bedring i Rogaland

* Basert på tall fra Eiendom Norge siste 12 mnd per 30.11.2016

** Prisvekst minus inflasjon

Utfordringen fremover er at disse sterke driverne dempes/reverseres, se side 4. Boliglånsrentene er nær bunnen og med stigende renter internasjonalt er det fare for at rentene kan bli satt opp raskere enn ventet. Utsiktene i norsk økonomi er fortsatt gode, men det foregår en omstilling i oljenæringen. Og fallende oljeinvesteringene legger en demper på vekstutsiktene de nærmeste årene.

 

Norges Bank planlegger imidlertid å holde renta lav. Første renteøkning anslås først i 2019. Med så lav rente er det rom for ytterligere boligprisvekst.

Investorene følger alternativavkastningen og den er lav, i motsetning til hva som var tilfelle før boligkrakket tidlig på 90-tallet, se side 5.

 

Den utrolige boligprisvekst i 2016 vil modereres i 2017. Det er det ukontroversielt hevde. Høy gjeldsvekst og økt rentefølsomhet fører også til at risikoen for bakrus har økt. Likevel så lenge Norges Bank holder «rentefesten» i gang så tror vi på solid prisvekst også i år. NBBL forventer at boligprisene vil stige med fem prosent fra dagens nivå.* Veksten vil i stor grad komme i løpet av første halvår og som i 2016 forventer vi at prisveksten vil være sterkest i Oslo-regionen.

* Mange oppgir prognoser hvor de ser på årsgjennomsnitt. Pga et betydelig «overheng» (ca fem prosent på sesongjusterte priser) ville en slik metode gitt oss en årsprognose på 10 prosent i 2017.

Full fest i mange år … men baren er snart tom!

10 år statsobligasjon

Tross nye prisrekorder, er utgiftene likevel fortsatt til å leve med i «rentebaren»

I beregningen av utleie-yielden henter vi dagens nivået på dagens leiepris fra LMU og utviklingen over tid fra KPI leiepriser. Boligprisene er hentet fra Eiendom Norge.

Kilde: Norges Bank, KPI betalt husleie, SSB LMU, Eiendom Norge og NBBL

Prisstatistikken fra siste kvartal stadfester at det er et eget prisnivå i Oslo. Mens en 3-roms borettslagsbolig i blokk i gjennomsnitt har en pris på 3,9 mill. kroner i Oslo, koster en tilsvarende bolig 2,7-2,8 mill. kroner i Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Gjennomsnittsboligen med 3 rom er på ca. 72 kvm. i alle byene.

 

 

Priser på boliger i blokk

Priser på boliger i småhus

Kilde: Eiendom Norge, NBBL og hegnar.no 18.11.2016

 

Byggeaktiviteten I

Sterkt boligsalg    økt boligbygging

KVARTALSRAPPORT

PRISSTATISTIKK

BOLIGMARKEDET

NORSK ØKONOMI

AVSLUTNING

NBBL © 2017